Zápis z výročního zasedání Členské schůze VCB konaného dne 9. 2. 2018

Zápis z výročního zasedání Členské schůze VCB konaného dne 9. 2. 2018

od 17:30 hodin v salonku KD v Černovicích

 

Přítomno:

  • Rada VCB
  • Koutný, Konečný, Dvořáček, Zhořová, Kolínek, Bílek, Vymazal
  • zástupci sborů s hlasovacím právem pro rok 2018 – Bořitov, Brumov, Černá Hora, Černovice, Jabloňany, Malá Lhota, Míchov, Němčice, Okrouhlá, Ostrov u Macochy, Pamětice, SK Petrovice, Rudice, Sebranice, Senetářov, Sudice, Sychotín, Žďár, Žernovník
  • omluveni: Kotvrdovice, Obora, Vážany, Šošůvka
  • zástupci pořadatelů soutěží kandidujících do VCB bez hlasovacího práva – SDH Lysice

 

Program:

1) Zahájení, prezentace přítomných

2)  Schválení doplnění programu o bod Změna stanov VCB – hlasování 19 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel se)

3) Schválení Programu výroční Členské schůze VCB – hlasování 19 – 0 – 0

4) Zpráva předsedy VCB o činnosti VCB v roce 2017

5) Zpráva pokladníka VCB

– stav pokladny k 1. 1. 2017 – 1 667,- Kč,

– stav pokladny k 31. 12. 2017 – 2 048,- Kč.

6)  Diskuse sponzorství VCB

7)  Změna stanov VCB

– zrušení tříčlenné kontrolní komise VCB a zavedení jednočlenného Revizora účtů VCB,

– seznámení členů s novým zněním stanov VCB,

– hlasování 19 – 0 – 0 – Nové znění stanov bylo jednohlasně schváleno.

8)  Úprava a schválení pravidel VCB na rok 2018

– čl. I odst. 2. – podnět k úvahám nad budoucím možným rozšířením kategorií z dosavadních MUŽI a ŽENY o kategorii VETERÁNI. Nebyla navrhována změna pravidel, jednalo se pouze o podnět k úvahám, nehlasovalo se.

———————————————————

– čl. I odst. 5. – návrh na zrušení zákazu půjčování z nekompletního družstva,

Nové znění čl. I odst. 5.:

Za družstvo může nastoupit nejvýše jeden člen jiného družstva, a to výhradně v dresu svého domovského družstva. Tato skutečnost musí být uvedena v přihlášce do soutěže a oznámena na poradě vedoucích družstev před soutěží nebo delegátovi Rady VCB neprodleně po příjezdu družstva na soutěž. Není dovoleno vzájemné zapůjčení závodníků ze dvou nekompletních družstev. V jedné soutěži smí každý člen soutěžního družstva startovat maximálně dvakrát.

                                Hlasování 11 – 7 – 1

———————————————————

– čl. II odst. 2. – návrh na výmaz nástřikových terčů.

Návrh neodsouhlasen, pravidlo zůstává v původním znění.

Hlasování 2 – 15 – 2

———————————————————

– čl. III odst. 14 – návrh na jeho zrušení, tj. zrušení zákazu madel a úchytů na kádích.

Návrh neodsouhlasen, pravidlo zůstává v původním znění.

                                                                         Hlasování 1 – 14 – 4

———————————————————

– čl. IV odst. 2. – návrh na doplnění (červeně):

U družstev žen může označený vedoucí družstva pomáhat při přípravě základny.      

                                                                                                 Hlasování 19 – 0 – 0

———————————————————

– čl. V odst. 4. – návrh na výmaz slova výjimečně.

Nové znění čl. V odst. 4.:

Funkci rozhodčího na podlážce smí vykonávat hlavní rozhodčí.

Hlasování 17 – 0 – 2

———————————————————

– čl. VII odst. 3. – návrh na doplnění textu (červeně).

Nové znění čl. VII odst. 3.:

Spravuje finanční prostředky VCB, které jsou po odečtení nákladů na provoz VCB každoročně při slavnostním vyhlášení výsledků daného ročníku VCB rozděleny do cen pro ohodnocená družstva.

Hlasování 19 – 0 – 0

———————————————————

– čl. VII odst. 5. – návrh na zrušení povinnosti členů Rady VCB mít kvalifikaci rozhodčí.

– tři návrhy na úpravu, a to buď toto pravidlo úplně zrušit, zrušit pouze kvalifikaci rozhodčí a ponechat proškolení v pravidlech PS, anebo ponechat povinnost mít kvalifikaci rozhodčí alespoň pro polovinu členů Rady VCB.

Hlasování:

– úplné zrušení – 1 pro,

– zrušení povinnosti mít kvalifikaci rozhodčí a ponechat proškolení v pravidlech PS –             15 pro,

– ponechání povinnosti mít kvalifikaci rozhodčí alespoň pro polovinu členů Rady VCB –            3 pro.

Nové znění čl. VII odst. 5.:

Všichni členové Rady VCB musí být proškoleni v pravidlech požárního sportu.

———————————————————

– čl. VII odst. 8. – návrh na zrušení pravidla o povinnosti členů Rady VCB provést po soutěži její písemné zhodnocení.

Čl. VII odst. 8. byl zrušen.

Hlasování 14 – 0 – 5

———————————————————

– čl. IX odst. 1. – návrh na zrušení povinnosti družstev s hlasovacím právem navrhnout kandidáta do Rady VCB.

Změna nebyla odsouhlasena, pravidlo zůstává v původním znění.

Hlasování 3 – 15 – 1

———————————————————

– čl. IX odst. 2. – úprava družstev s hlasovacím právem (červeně):

Pro rok 2018 má hlasovací právo těchto 23 sborů: Bořitov, Brumov, Černá Hora, Černovice, Jabloňany, Kotvrdovice, Malá Lhota, Míchov, Němčice, Obora, Okrouhlá, Ostrov u Macochy, Pamětice, Rudice, Sebranice, Senetářov, SK Petrovice, Sudice, Sychotín, Šošůvka, Vážany, Žďár, Žernovník.

Hlasování 19 – 0 – 0

———————————————————

– čl. X – návrh na doplnění pravidla, že za každý dokončený útok získává družstvo jeden bod.

Návrh nebyl odsouhlasen, článek X zůstává v původním znění.

Hlasování 1 – 18 – 0

———————————————————

– čl. XI odst. 4. – návrh na doplnění textu (červeně):

Vítězná družstva obdrží putovní poháry, které jsou povinna vrátit v původním bezvadném stavu nejpozději v den slavnostního vyhlášení následujícího ročníku VCB Radě VCB.

Hlasování 18 – 0 – 1

———————————————————

– Příloha č. 1 – úprava zákonného odkazu o shromažďování a případném zpracovávání osobních údajů.

Nové znění zákonného odkazu (doplnění červeně):

Podpisem tohoto dokumentu je rovněž udělován souhlas se shromažďováním a případným zpracováním v něm uvedených osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a prováděcích zákonů ČR..  Shromažďovatel a zpracovatel osobních údajů: Velká cena Blanenska v požárním útoku, z. s., IČO 26 62 59 97.

Hlasování 19 – 0 – 0

———————————————————

– Příloha č. 2 –  úprava zákonného odkazu o shromažďování a případném zpracovávání osobních údajů.

Nové znění zákonného odkazu (doplnění červeně):

Podpisem tohoto dokumentu je rovněž udělován souhlas se shromažďováním a případným zpracováním v něm uvedených osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a prováděcích zákonů ČR.

Shromažďovatel a zpracovatel osobních údajů: Velká cena Blanenska v požárním útoku, z. s., IČO 26 62 59 97.

Hlasování 19 – 0 – 0

———————————————————

– Schválení pravidel VCB jako celku

Hlasování 19 – 0 – 0

———————————————————

9) Soutěže zařazené do VCB 2018

– nehlasovalo se, protože je pouze 12 kandidátů,

– kalendář soutěží VCB 2018

– Žernovník 20. 5. 2018, čas bude upřesněn,

– Senetářov 10. 6. 2018, 12 hodin,

– Žďár 16. 6. 2018, 12 hodin,

– Ostrov u Macochy 24. 6. 2018, 12 hodin,

– Velké Opatovice 15. 7. 2018, 12 hodin,

– Pamětice 22. 7. 2018, 12 hodin,

– Černovice 29. 7. 2018, 12 hodin,

– Němčice 12. 8. 2018, 12 hodin,

– Rudice 19. 8. 2018, 12 hodin,

– Sychotín 26. 8. 2018, 12 hodin,

– Lysice 2. 9. 2018, 12 hodin,

– Sudice 8. 9. 2018, 12 hodin.

10) Volba členů Rady VCB a Kontrolní komise VCB

– představení jednotlivých kandidátů a volba:

– Filip Páral, SDH Bořitov – Revizor účtů VCB,

– Bronislava Zhořová, SDH Černovice – člen Rady VCB,

– Martin Koutný, SDH Míchov – člen Rady VCB,

– Luboš Šebela, SDH Senetářov – člen Rady VCB,

– David Sedlák, SDH Sychotín – člen Rady VCB,

– Jiří Vymazal, SDH Ostrov u Macochy – člen Rady VCB,

– Michal Konečný, SDH Pamětice – člen Rady VCB,

– Rostislav Dvořáček, SDH Žďár – člen Rady VCB.

11) Diskuse, závěr

 

 

Zapisovatel: Bronislava Zhořová