Zápis z výročního zasedání Členské schůze VCB konaného dne 28. 2. 2020

Zápis z výročního zasedání Členské schůze VCB konaného dne 28. 2. 2020

od 17:30 hodin v salonku KD v Černovicích

Přítomno:

 • Rada VCB
 • Koutný, Konečný, Zhořová, Sedlák, Šebela, Vymazal
 • Páral omluven
 • zástupci sborů s hlasovacím právem pro rok 2020 – Bořitov, Brumov, Černá Hora, Černovice, Jabloňany, Kotvrdovice, Malá Lhota, Míchov, Němčice, Ostrov u Macochy, Pamětice, Sebranice, Senetářov, SK Petrovice, Sudice, Sychotín, Vážany, Žďár, Žernovník
 • omluveni: Obora
 • hosté
  • Miloslav Pelíšek, rozhodčí
  • zástupci Pivovaru Černá Hora – Jitka Štipčáková, Jaroslav Křelina

 

Program:

 • Zahájení, prezentace přítomných, volba skrutátora, zapisovatele a ověřovatelů zápisu

– skrutátor Jiří Vymazal (SDH Ostrov u Macochy) – hlasování 18 (pro) – 0 (proti) – 1 (zdržel se),

– zapisovatel Bronislava Zhořová (SDH Černovice) – hlasování 18 (pro) – 0 (proti) – 1 (zdržel se),

– ověřovatelé Libor Sedlák (SDH Sychotín) a Michal Bílek (SDH Černá Hora) – hlasování 19 – 0 – 0.

2)   Schválení Programu výroční Členské schůze VCB – hlasování 19 – 0 – 0

3) Prezentace společnosti Pivovar Černá Hora, a. s., hlavního sponzora VCB

4) Zpráva předsedy VCB o činnosti VCB v roce 2019

5) Zpráva pokladníka VCB

– stav pokladny k 1. 1. 2019 – 1 921,- Kč,

– stav pokladny k 31. 12. 2019 – 2 021,- Kč.

– celkové příjmy za rok 2019 – 52 385,- Kč,

– celkové výdaje za rok 2019 – 52 285,- Kč.

6)   Zpráva revizora účtů VCB

7)   Úprava a schválení pravidel VCB na rok 2020

 •  diskuse o možném zavedení nové kategorie JUNIOŘI do pravidel VCB
 • ročník 2020 bude pro kategorii JUNIOŘI přípravný (zkušební), pojede se podle pravidel VCB s výjimkami uvedenými ve zvláštním dodatku, do pravidel nebude tato kategorie zatím implementována
 • předmětný dodatek zpracuje Rada VCB po dohodě se zástupci SDH Senetářov, následně bude zveřejněn na internetových stránkách VCB
 • bude se jednat o smíšená družstva závodníků ve věku od 13 do 18 let,
 • kategorie juniorů vyplní přestávku mezi posledním soutěžním útokem a vyhlášením výsledků soutěže;

 

 • úprava pravidel VCB:
 • čl. I doplnění odstavce 8. – Družstva v kategoriích ŽENY a VETERÁNI se pro účely rezervace startovního pořadí a pro účely startu na soutěži považují za družstva jedné kategorie, tj. budou svoje startovní pořadí rezervovat v jedné společné startovní listině a na soutěži budou startovat v jedné společné soutěži.

                         Hlasování 19 pro – 0 proti – 0 zdržel se

———————————————————

– čl. VII odst. 5. – návrh na doplnění (červeně):

Všichni členové Rady VCB musí být proškoleni v pravidlech požárního sportu. Proškolení má platnost 5 let.

Hlasování 19 – 0 – 0

———————————————————

– čl. VII odst. 6 – návrh na doplnění (červeně):

Vede tabulku celkových výsledků a zajišťuje zveřejnění výsledků jednotlivých soutěží a průběžného pořadí VCB v regionálních médiích a na internetu.

                                                                         Hlasování 19 – 0 – 0

———————————————————

– čl. VII odst. 10. – návrh na doplnění (červeně):

Shromažďuje přihlášky jednotlivých družstev do soutěží dle čl. IV odst. 3. těchto pravidel a vede evidenci souhlasů zákonných zástupců s účastí osob mladších 18-ti let na soutěžích dle čl. IV odst. 4. těchto pravidel a evidenci seznamů rozhodčích dle čl. V. odst. 5. těchto pravidel.

                                                                                                 Hlasování 19 – 0 – 0

———————————————————

– čl. VIII odst. 1. – návrh na změnu první věty (červeně):

Do hodnocení VCB bude v kategoriích MUŽI a ŽENY zařazeno celkem 14 soutěží.

Hlasování 5 pro 14 soutěží – 14 pro 12 soutěží – 0 zdržel se hlasování

———————————————————

– čl. VIII odst. 1. a 2. – návrh na změnu pořadí odstavců a na změnu znění nového odst. 2. (červeně):

 1. Soutěže zařazené do hodnocení VCB budou vybrány hlasováním na výroční členské schůzi VCB. 2. Do hodnocení VCB bude v roce 2020 v kategoriích MUŽI a ŽENY zařazeno celkem 12 soutěží a v kategorii VETERÁNI celkem 7 soutěží.

Hlasování 19 – 0 – 0

———————————————————

– čl. IX odst. 2. – úprava družstev s hlasovacím právem (červeně):

Pro rok 2020 má hlasovací právo těchto 20 sborů: Bořitov, Brumov, Černá Hora, Černovice, Jabloňany, Kotvrdovice, Malá Lhota, Míchov, Němčice, Obora, Ostrov u Macochy, Pamětice, Rudice, Sebranice, Senetářov, SK Petrovice, Sudice, Sychotín, Vážany, Žďár, Žernovník.

Hlasování 19 – 0 – 0

———————————————————

– čl. X odst. 4. – návrh na změnu (červeně):

Družstva na bodovaných místech jsou povinna zúčastnit se vyhlášení výsledků v minimálním počtu 4 členů jednotně oděných v domovských dresech nebo v jiném domovském stejnokroji, a to po celou dobu vyhlášení (pro lepší kontrolu účasti na nástupu vystoupí tito 4 členové při vyhlášení výsledků svého družstva před ostatní nastoupená družstva). Případná neúčast na vyhlášení výsledků nebo opuštění vyhlášení v jeho průběhu se zaznamená do tabulky celkových výsledků VCB. Družstvům se povoluje třikrát se vyhlášení výsledků nezúčastnit nebo jej v průběhu opustit, každá další neúčast na vyhlášení výsledků nebo jeho předčasné opuštění má za následek ztrátu získaných bodů z daného závodu. V případě neomluvené neúčasti na vyhlášení výsledků nebo jeho opuštění v průběhu vyhlášení ztrácí družstvo získané body. Svoji případnou neúčast a důvod je družstvo povinno oznámit před tímto vyhlášením delegátovi Rady VCB. Kategorie VETERÁNI je z tohoto pravidla vyjmuta.

Hlasování 3 – 13 – 3

(pravidlo zůstává nezměněno)

———————————————————

– Schválení pravidel VCB jako celku

Hlasování 19 – 0 – 0

———————————————————

8) Soutěže zařazené do VCB 2020 – představení kandidátů a hlasování

– Žernovník 24. 5. 2020 ve 12 hodin – 19 hlasů – soutěž je zařazena do bodování VCB,

– Senetářov – 31. 5. 2020 ve 12 hodin – 19 hlasů – soutěž je zařazena do bodování VCB,

 • Bořitov – 7. 6. 2020 – 19 hlasů – soutěž je zařazena do bodování VCB,
 • Jabloňany 14. 6. 2020 – 17 hlasů – soutěž je zařazena do bodování VCB,
 • Ostrov u Macochy 21. 6. 2020 ve 12 hodin – 19 hlasů – soutěž je zařazena do bodování VCB,
 • Žďár 4. 7. 2020 ve 12 hodin – 17 hlasů – soutěž je zařazena do bodování VCB,
 • Velké Opatovice 12. 7. 2020 ve 12 hodin – 3 hlasy – soutěž není zařazena do bodování VCB,
 • Pamětice 19. 7. 2020 ve 12 hodin – 16 hlasů – soutěž je zařazena do bodování VCB,
 • Černovice 26. 7. 2020 ve 12 hodin – 18 hlasů – soutěž je zařazena do bodování VCB,
 • Němčice 9. 8. 2020 ve 12 hodin – 17 hlasů – soutěž je zařazena do bodování VCB,
 • Rudice 16. 8. 2020 ve 12 hodin – 15 hlasů – soutěž je zařazena do bodování VCB,
 • Sychotín 23. 8. 2020 – 19 hlasů – soutěž je zařazena do bodování VCB,
 • Lysice 5. 9. 2020 ve 12 hodin – 8 hlasů – soutěž není zařazena do bodování VCB,
 • Sudice 12. 9. 2020 ve 12 hodin – 12 hlasů – soutěž je zařazena do bodování VCB.

9) Volba členů Rady VCB a Revizora účtů VCB

– představení jednotlivých kandidátů a volba:

– Filip Páral, SDH Bořitov – člen Rady VCB,

– Bronislava Zhořová, SDH Černovice – člen Rady VCB,

– Martin Koutný, SDH Míchov – člen Rady VCB,

– Luboš Šebela, SDH Senetářov – člen Rady VCB,

– David Sedlák, SDH Sychotín – člen Rady VCB,

– Jiří Vymazal, SDH Ostrov u Macochy – člen Rady VCB,

– Michal Konečný, SDH Pamětice – člen Rady VCB,

– Libuše Sychrová, SDH Černá Hora – Revizor účtů VCB.

10) Diskuse, závěr

 • chování závodníků na soutěžích,
 • dokončování útoků v předepsané ústroji,
 • klipy na závěrečné vyhlášení,
 • drony na soutěžích.

Zápis vyhotoven dne 3. 3. 2020

 

Zapisovatel:    Bronislava Zhořová

Ověřovatelé zápisu:
Libor Sedlák
Michal Bílek