Zápis z výročního zasedání Členské schůze VCB 22. 2. 2019

Zápis z výročního zasedání Členské schůze VCB konaného dne 22. 2. 2019

od 17:30 hodin v salonku KD v Černovicích

 

Přítomno:

  • Rada VCB
  • Koutný, Konečný, Dvořáček, Zhořová, Sedlák, Šebela, Vymazal
  • zástupci sborů s hlasovacím právem pro rok 2019 – Bořitov, Brumov, Černá Hora, Černovice, Jabloňany, Kotvrdovice, Malá Lhota, Míchov, Němčice, Ostrov u Macochy, Pamětice, SK Petrovice, Rudice, Senetářov, Sudice, Sychotín, Žďár, Žernovník
  • omluveni: Obora, Sebranice
  • hosté – Martin Janíček (rozhodčí instruktor, zástupce OSH)

 

Program:

  • Zahájení, prezentace přítomných, volba zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu

– zapisovatel Bronislava Zhořová (SDH Černovice) – hlasování 18 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel se),

– ověřovatelé Jakub Kučera (SDH Brumov) a Michal Bílek (SDH Černá Hora) – hlasování 18 – 0 – 0.

2)  Schválení Programu výroční Členské schůze VCB – hlasování 18 – 0 – 0

3) Zpráva předsedy VCB o činnosti VCB v roce 2018

4) Zpráva pokladníka VCB

– stav pokladny k 1. 1. 2018 – 2 048,- Kč,

– stav pokladny k 31. 12. 2018 – 1 921,- Kč.

– celkové příjmy za rok 2018 – 51 845,- Kč,

– celkové výdaje za rok 2018 – 51 972,- Kč.

5)  Zpráva revizora účtů VCB

6)  Úprava a schválení pravidel VCB na rok 2019

      – čl. I odst. 2. – podnět k rozšíření kategorií pro hodnocení z dosavadních MUŽI a ŽENY o kategorii VETERÁNI a specifikace podmínek pro složení družstev závodících v této kategorii.

– nové znění čl. I odst. 2. – Hodnocení VCB se provádí v kategoriích MUŽI, ŽENY a VETERÁNI. K soutěži smí v kategorii VETERÁNI nastoupit pouze takové družstvo, jehož členové dovrší v roce konání soutěže alespoň 35 let; je povoleno, aby za toto družstvo nastoupil jeden člen, který dovrší v roce konání soutěže minimálně 30 let. Družstvo v kategorii VETERÁNI smí být složené výhradně z mužů, výhradně z žen nebo libovolně smíšené z mužů a žen.

                         Hlasování pro zavedení kategorie VETERÁNI 18 pro – 0 proti – 0 zdržel se

Hlasování pro věkové složení 6x 35+ + 1x 30+ – 9 pro

Hlasování pro věkové složení 5x 35+ + 2x 30+ – 7 pro

(2 se zdrželi hlasování)

———————————————————

– čl. I odst. 2. – návrh na doplnění (červeně):

Za družstvo může nastoupit nejvýše jeden člen jiného družstva, a to výhradně v dresu svého domovského družstva. Tato skutečnost musí být uvedena v přihlášce do soutěže a oznámena na poradě vedoucích družstev před soutěží nebo delegátovi Rady VCB neprodleně po příjezdu družstva na soutěž. Není dovoleno vzájemné zapůjčení závodníků ze dvou nekompletních družstev. V jedné soutěži smí každý člen soutěžního družstva startovat maximálně dvakrát. To neplatí, startuje-li tento člen současně v kategorii VETERÁNI, ve které smí startovat také maximálně dvakrát.

Hlasování 18 – 0 – 0

———————————————————

– čl. I odst. 6 – doplnění celého nového odstavce:

Za družstvo veteránů může nastoupit nejvýše jeden člen jiného družstva veteránů, a to výhradně v dresu svého domovského družstva. Tato skutečnost musí být uvedena v přihlášce do soutěže a oznámena na poradě vedoucích družstev před soutěží nebo delegátovi Rady VCB neprodleně po příjezdu družstva na soutěž. Není dovoleno vzájemné zapůjčení závodníků ze dvou nekompletních družstev veteránů.

                                                                         Hlasování 18 – 0 – 0

———————————————————

– čl. I odst. 7. – návrh na doplnění (červeně):

V průběhu soutěže smí soutěžní družstvo měnit svoje startovní pořadí výhradně výměnou svého startovního pořadí s jiným soutěžním družstvem. V případě předchozí elektronické rezervace startovního pořadí smí soutěžní družstvo svoje startovní pořadí v den konání soutěže měnit rovněž výhradně výměnou s jiným soutěžním družstvem. Tuto skutečnost je soutěžní družstvo, které výměnu iniciovalo, současně povinno oznámit pořadateli soutěže. Případné výjimky z tohoto pravidla může v odůvodněných případech povolit hlavní rozhodčí. 

                                                                                                 Hlasování 18 – 0 – 0

———————————————————

– čl. II odst. 6. – návrh na doplnění (červeně):

MUŽI 3B +2x2C, ŽENY a VETERÁNI 2B+2x2C.

Hlasování 18 – 0 – 0

———————————————————

– čl. V – návrh na doplnění odst. 5.:

Jména rozhodčích budou pořadatelem soutěže vyplněna do formuláře, který tvoří přílohu č. 3 těchto pravidel. Tento formulář bude před zahájením soutěže odevzdán delegátovi Rady VCB ke kontrole a evidenci.

Hlasování 18 – 0 – 0

———————————————————

– čl. VI odst. 2. – návrh na doplnění (červeně):

V případě sporných otázek, které neupravuje platná SHS ani tato pravidla, se přivolává k řešení jako poradní orgán Rada VCB.

Hlasování 18 – 0 – 0

———————————————————

– čl. VII odst. 7. – návrh na doplnění (červeně):

Deleguje na každý závod zařazený do VCB jednoho svého člena, který se zúčastní vyhlášení výsledků soutěže a provede s velitelem soutěže kontrolu účasti na tomto vyhlášení. Dále provede kontrolu seznamu rozhodčích dle čl. V. odst. 5. těchto pravidel a veškeré další administrativní úkony, které vyžadují Pravidla VCB.

                                                                                                                           Hlasování 18 – 0 – 0

———————————————————

– čl. VIII odst. 1. – návrh na doplnění (červeně):

Do hodnocení VCB bude v kategoriích MUŽI a ŽENY zařazeno celkem 12 soutěží. Do hodnocení VCB v kategorii VETERÁNI budou zařazeny soutěže v Žernovníku, Senetářově, Velkých Opatovicích, Paměticích, Sychotíně, Lysicích a Sudicích.

                                                                                                                           Hlasování 18 – 0 – 0

———————————————————

– čl. IX odst. 2. – úprava družstev s hlasovacím právem (červeně):

Pro rok 2019 má hlasovací právo těchto 20 sborů: Bořitov, Brumov, Černá Hora, Černovice, Jabloňany, Kotvrdovice, Malá Lhota, Míchov, Němčice, Obora, Okrouhlá, Ostrov u Macochy, Pamětice, Rudice, Sebranice, Senetářov, SK Petrovice, Sudice, Sychotín, Šošůvka, Vážany, Žďár, Žernovník.

Hlasování 18 – 0 – 0

———————————————————

– čl. X – návrh na doplnění hodnocení pro kategorii VETERÁNI (červeně):

                  

Umístění MUŽI ŽENY VETERÁNI
1. 25 15 5
2. 22 12 4
3. 20 10 3
4. 18 8 2
5. 17 7 1
6. 16 6 0
7. 15 5 0
8. 14 4 0
9. 13 3 0
10. 12 2 0
11. 11 1 0
12. 10 0 0
13. 9 0 0
14. 8 0 0
15. 7 0 0
16. 6 0 0
17. 5 0 0
18. 4 0 0
19. 3 0 0
20. 2 0 0
21. 1 0 0
22. 0 0 0

.

Hlasování 18 – 0 – 0

———————————————————

– čl. X odst. 4. – návrh na doplnění (červeně):

Družstva na bodovaných místech jsou povinna zúčastnit se vyhlášení výsledků v minimálním počtu 4 členů jednotně oděných v domovských dresech nebo v jiném domovském stejnokroji, a to po celou dobu vyhlášení (pro lepší kontrolu účasti na nástupu vystoupí tito 4 členové při vyhlášení výsledků svého družstva před ostatní nastoupená družstva). V případě neomluvené neúčasti na vyhlášení výsledků nebo jeho opuštění v průběhu vyhlášení ztrácí družstvo získané body. Svoji případnou neúčast a důvod je družstvo povinno oznámit před tímto vyhlášením delegátovi Rady VCB. Kategorie VETERÁNI je z tohoto pravidla vyjmuta.

Hlasování 18 – 0 – 0

———————————————————

– čl. XI odst. 4. – návrh na doplnění (červeně):

Vítězná družstva obdrží putovní poháry, které jsou povinna vrátit v původním bezvadném stavu nejpozději v den slavnostního vyhlášení následujícího ročníku VCB Radě VCB, a to i v případě, že totéž družstvo zvítězí vícekrát v řadě po sobě.

Hlasování 17 – 1 – 0

———————————————————

 

– Nová příloha č. 3 – SEZNAM ROZHODČÍCH NA SOUTĚŽI – KONTROLNÍ FORMULÁŘ.

                  

Hlasování 18 – 0 – 0

———————————————————

– Schválení pravidel VCB jako celku                                                                             

Hlasování 18 – 0 – 0

———————————————————

9) Soutěže zařazené do VCB 2019

– nehlasovalo se, protože je pouze 12 kandidátů,

– kalendář soutěží VCB 2019

– Žernovník 19. 5. 2019,

– Senetářov 26. 5. 2019,

– Ostrov u Macochy 2. 6. 2019,

– Žďár 6. 7. 2019,

– Velké Opatovice 14. 7. 2019,

– Pamětice 21. 7. 2019,

– Černovice 28. 7. 2019,

– Němčice 11. 8. 2019,

– Rudice 18. 8. 2019,

– Sychotín 25. 8. 2019,

– Lysice 1. 9. 2019,

– Sudice 7. 9. 2019,

10) Volba členů Rady VCB a Revizora účtů VCB

– představení jednotlivých kandidátů a volba:

– Filip Páral, SDH Bořitov – člen Rady VCB,,

– Bronislava Zhořová, SDH Černovice – člen Rady VCB,

– Martin Koutný, SDH Míchov – člen Rady VCB,

– Luboš Šebela, SDH Senetářov – člen Rady VCB,

– David Sedlák, SDH Sychotín – člen Rady VCB,

– Jiří Vymazal, SDH Ostrov u Macochy – člen Rady VCB,

– Michal Konečný, SDH Pamětice – člen Rady VCB,

– Rostislav Dvořáček, SDH Žďár – Revizor účtů VCB.

11) Diskuse, závěr

 

Zápis vyhotoven dne 7. 3. 2019

Zapisovatel:    Bronislava Zhořová
Ověřovatelé zápisu:    Jakub Kučera, Michal Bílek