Zápis schůze 14. 2. 2014

Zápis z výroční valné hromady VCB konané 14. 2. 2014 od 17 hodin

v restauraci „Hasička“ v Bořitově

Přítomno:

  • Rada VCB
  • Koutný, Sedlák, Kolínek, Konečný, Dvořáček, Zhořová
  • omluveni – Prudil
  • zástupci sborů s hlasovacím právem pro rok 2014 – Bořitov, Černá Hora, Černovice, Jabloňany, Malá Lhota, Míchov, Němčice, Pamětice, Petrovice, Sudice, Sychotín, Šošůvka, Těchov, Vážany, Žďár, Žernovník
  • hosté – Jindřich Lukášek z Pivovaru Černá Hora, Petr Janoušek – nabídka ozvučení soutěží, Miroslav Kučera

 

Program:

1)      Zahájení

2)      Schválení Programu výroční valné hromady – Hlasování 16 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel se)

3)      Zpráva předsedy VCB o činnosti VCB v roce 2013

4)      Zpráva pokladníka VCB

– stav pokladny k dnešnímu dni – 1 697,- Kč,

– příjmy v roce 2013 – 41 640,- Kč,

– výdaje v roce 2013 – 41 501,- Kč

5) Prezentace společnosti Pivovar Černá Hora, a. s. – shrnutí spolupráce v roce 2013 a nabídka spolupráce na rok 2014

6)      Prezentace Petr Janoušek – nabídka ozvučení soutěží VCB

7) Úprava a schválení pravidel VCB na rok 2014

– technická úprava v celých pravidlech – změna Pravidel požárního sportu za Směrnici hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy

– čl. I odst. 5. – doplnění textu (červeně):

Za družstvo může nastoupit nejvýše jeden člen jiného družstva, a to výhradně v dresu svého domovského družstva. Tato skutečnost musí být oznámena na poradě velitelů před soutěží a uvedena v přihlášce do soutěže. V takovém případě již nemůže družstvo půjčit žádného svého člena jinému soutěžnímu družstvu. V jedné soutěži smí každý člen soutěžního družstva startovat maximálně dvakrát.                                 Hlasování 15 – 0 – 1

– čl. III – přidán odst. 5.:

Rozdělovač s funkčními uzávěry.                                                              Hlasování 14 – 0 – 2

– čl. III odst. 6. (původně odst. 5.) – doplnění textu (červeně):

Požární stříkačka vycházející ze stroje schváleného typu bez viditelných úprav, se zpětnou klapkou a funkčními kulovými uzávěry na rozvaděči čerpadla. Stroj může být v chodu. Nejsou povoleny úchyty (např. pro zachycení savice). Povoluje se použití savicového nádstavce.                                                                                                      Hlasování 12 – 1 – 3 

– čl. III odst. 7. (původní odst. 6.) – doplnění textu (červeně):

Družstvo smí při provádění požárního útoku použít vlastní přetlakový ventil schváleného typu. Tato skutečnost musí být oznámena na poradě velitelů před soutěží.

Hlasování 15 – 0 – 1

– návrh na změnu čl. III odst. 8. (původní odst. 7.) – zvětšení tolerance na průměr výstřikové hubice proudnice z původních 12,5 mm ± 0,1mm na 12,4 mm – 13 mm             Hlasování 2 – 13 – 1

Pravidlo zůstalo nezměněno.

– čl. III odst. 10. – přenesení pravidla z tohoto článku s názvem Technické podmínky do článku II odst. 7. s názvem Provedení požárního útoku.                                                         Hlasování 15 – 0 – 1

– čl. III – doplnění celého odst. 13. (červeně):

Opasky nejsou při požárním útoku povinné.                                             Hlasování 10 – 4 – 2

– návrh na změnu čl. X odst. 1. – úprava bodování pro družstva mužů, navrženo bodování 1. místo 25 bodů, 2. místo 20 bodů, 3. místo 15 bodů, návrh na bodování na dalších místech neupřesněn.

Hlasování 1 – 8 – 7

Pravidlo zůstalo nezměněno.

– čl. X odst. 4. – doplnění textu (červeně):

Družstva na bodovaných místech jsou povinna zúčastnit se vyhlášení výsledků v minimálním počtu 4 členů jednotně oděných v domovských dresech nebo v jiném domovském stejnokroji, a to po celou dobu vyhlášení (pro lepší kontrolu účasti na nástupu vystoupí tito 4 členové při vyhlášení výsledků svého družstva před ostatní nastoupená družstva). V případě bezdůvodné neúčasti na vyhlášení výsledků nebo jeho opuštění v průběhu vyhlášení ztrácí družstvo získané body. Svoji případnou neúčast a důvod je družstvo povinno oznámit před tímto vyhlášením delegátovi Rady VCB.

Hlasování pro doplnění textu „nebo v jiném domovském stejnokroji“ 16 – 0 – 0

Hlasování pro doplnění textu „oděných“ 7 – 4 – 5

– technická aktualizace příloh pravidel VCB

– Schválení pravidel VCB jako celku                                                                            Hlasování 15 – 1 – 0

8)      Volba soutěží zařazených do VCB 2014

– představení jednotlivých kandidátů

– změna termínů soutěže v Sychotíně – z původně plánovaného 7. 9. 2014 na 29. 6. 2014

– změna termínu soutěže v Horním Poříčí – z původně plánovaného 31. 5. 2014 na 5. 7. 2014

– kalendář soutěží VCB 2014

– 25. 5. 2014 – Žernovník – 16 hlasů – zařazeni do VCB,

– 1. 6. 2014 – Jabloňany – 16 hlasů – zařazení do VCB,

– 14. 6. 2014 – Senetářov, noční – neucházeli se o VCB, zachován status kandidátské soutěže,

– 8. 6. 2014 – Bořitov – 16 hlasů – zařazeni do VCB,

– 22. 6. 2014 – Pamětice – 15 hlasů – zařazeni do VCB,

– 29. 6. 2014 – Sychotín – 15 hlasů – zařazeni do VCB,

– 5. 7. 2014 – Horní Poříčí – 15 hlasů – zařazeni do VCB,

– 6. 7. 2014 – Šošůvka – 10 hlasů – zařazeni do VCB,

– 13. 7. 2014 – Žďár – 12 hlasů – zařazeni do VCB,

– 27. 7. 2014 – Černovice – 16 hlasů – zařazeni do VCB,

– 10. 8. 2014 – Němčice – 16 hlasů – zařazeni do VCB,

– 16. 8. 2014 – Rudice, v letošním roce se ještě neucházeli o VCB, kandidátská soutěž,

– 24. 8. 2014 – Velké Opatovice – 9 hlasů – kandidátská soutěž,

– 31. 8. 2014 – Lysice – 9 hlasů – kandidátská soutěž,

– 13. 9. 2014 – Ostrov u Macochy – 10 hlasů – zařazeni do VCB,

– 20. 9. 2014 – Sudice – 14 hlasů – zařazeni do VCB

9)      Volba členů Rady VCB a Kontrolní a revizní komise

– představení jednotlivých kandidátů

– Rada VCB – Petr Kolínek (SDH Bořitov), Bronislava Zhořová (SDH Černovice), Martin Koutný         (SDH Míchov), Josef Polák (SDH Němčice), Michal Konečný (SDH Pamětice), Aleš Havelka       (SDH Sychotín), Rostislav Dvořáček (SDH Žďár),

– Kontrolní a revizní komise – Miroslav Sokol (SDH Žernovník), Jakub Ocetek (SDH Jabloňany)

10)Diskuse

11)Závěr