Zápis z výroční Členské schůze VCB

Přítomno:
– Rada VCB
– Koutný, Kolínek, Konečný, Dvořáček, Zhořová, Tesařová, Slovák
– zástupci sborů s hlasovacím právem pro rok 2016 – Bořitov, Černá Hora, Černovice, Jabloňany, Malá Lhota, Míchov, Němčice, Obora, Okrouhlá, Ostrov u Macochy, Pamětice, SK Petrovice, Sebranice, Senetářov, Sudice, Sychotín, Šošůvka, Těchov, Žďár, Žernovník
– zástupci sborů kandidujících na pořádání soutěže zařazené do VCB 2016 – Lysice, Rudice
– hosté – Jozef Regec, senátor

Program:
1) Zahájení, přivítání hostů
2) Schválení Programu výroční Členské schůze VCB – Hlasování 20 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel se)
3) Zpráva předsedy VCB o činnosti VCB a změnách v roce 2015
– změna názvu spolku na Velká cena Blanenska v požárním útoku, z. s.,
– změna sídla spolku na Černovice 113, 679 75 Černovice.
4) Zpráva pokladníka VCB
– stav pokladny k 1. 1. 2015 – 1 478,- Kč,
– stav pokladny k 31. 12. 2015 – 2 189,- Kč,
– příjmy v roce 2015 – 60 150,- Kč,
– výdaje v roce 2015 – 59 439,- Kč
5) Úprava a schválení pravidel VCB na rok 2016
– čl. I odst. 3. – doplnění textu (červeně):
Do hodnocení VCB budou zařazena všechna řádně přihlášená družstva, která současně
uhradí startovné, bude-li pořadatelem soutěže vybíráno.
Hlasování 19 – 0 – 1
———————————————————
– čl. I odst. 5. – doplnění textu (červeně):
Za družstvo může nastoupit nejvýše jeden člen jiného družstva, a to výhradně v dresu svého domovského družstva. Tato skutečnost musí být uvedena v přihlášce do soutěže a oznámena na poradě vedoucích družstev před soutěží nebo delegátovi Rady VCB
neprodleně po příjezdu družstva na soutěž. V takovém případě již nemůže družstvo půjčit žádného svého člena jinému soutěžnímu družstvu. V jedné soutěži smí každý člen soutěžního družstva startovat maximálně dvakrát.
Hlasování 20 – 0 – 0
———————————————————
– čl. I – doplnění odst. 6. (červeně):
V průběhu soutěže smí soutěžní družstvo měnit svoje startovní pořadí výhradně výměnou svého startovního pořadí s jiným soutěžním družstvem. Tuto skutečnost je soutěžní družstvo, které výměnu iniciovalo, současně povinno oznámit pořadateli soutěže. Případné výjimky z tohoto pravidla může v odůvodněných případech povolit rozhodčí disciplíny.
Hlasování 16 – 3 – 1
———————————————————
– čl. V odst. 2. písm. c). – návrh na změnu kvalifikace rozhodčího startéra na pomocného rozhodčího.
Hlasování 1 – 17 – 2
Pravidlo zůstalo nezměněno.
———————————————————-

čl. VII odst. 9. – doplnění textu (červeně):
Zajistí označení pro rozhodčí a pro velitele soutěže a měřidla pro přejímku soutěžního materiálu jednotlivých družstev dle čl. III odst. 10. těchto pravidel.
Hlasování 20 – 0 – 0
———————————————————
– čl. IX odst. 2. – úprava družstev s hlasovacím právem (červeně):
Pro rok 2016 má hlasovací právo těchto 21 sborů: Bořitov, Brťov-Jeneč, Černá Hora,
Černovice, Drnovice, Jabloňany, Malá Lhota, Míchov, Němčice, Obora, Okrouhlá, Ostrov
u Macochy, Pamětice, Sebranice, Senetářov, SK Petrovice, Sudice, Sychotín, Šošůvka,
Těchov, Vážany, Žďár, Žernovník
Hlasování 20 – 0 – 0
———————————————————
– čl. X odst. 1. – úprava bodování ženské tabulky (červeně):

Umístění MUŽI ŽENY
1. 30 15
2. 25 12
3. 21 10
4. 18 8
5. 16 7
6. 14 6
7. 13 5
8. 12 4
9. 11 3
10. 10 2
11. 9 1
12. 8 0
13. 7 0
14. 6 0
15. 5 0
16. 4 0
17. 3 0
18. 2 0
19. 1 0

Hlasování 17 – 2 – 1
———————————————————
– čl. X odst. 3. – změna textu (červeně):
Při dosažení stejného času získají družstva stejný počet bodů. O konečném pořadí rozhoduje čas na druhém terči.
Hlasování 18 – 0 – 2
———————————————————
– čl. XI odst. 6. – změna tabulky pro rozdělení finančních prostředků VCB (červeně):

Umístění Odměna muži (%) Odměna ženy (%)
1. místo 15 11
2. místo 12 8
3. místo 10 6
4. místo 8 4
5. místo 6 3
6. místo 5 2
7. místo 4 0
8. místo 3 0
9. místo 2 0
10. místo 1 0

Hlasování 19 – 1 – 0
———————————————————
– čl. XII odst. 1. – návrh na snížení paušálního poplatku pořadatelů soutěží zařazených do bodování VCB z 3 000,- Kč na 1 500,- Kč.
Hlasování 3 – 16 – 1
Pravidlo zůstalo nezměněno.
———————————————————
– čl. XII odst. 2. – doplnění textu (červeně):
Přijmout do soutěže všechna řádně přihlášená družstva, která současně uhradí startovné, je-li pořadatelem vybíráno.
Hlasování – 20 – 0 – 0
———————————————————
– čl. XII odst. 4. – doplnění textu (červeně):
Neprodleně po skončení soutěže, nejpozději následující den, předat výsledkovou listinu Radě VCB v elektronické podobě v jednotném formátu (ke stažení na stránkách VCB www.vc-blanenska.com).
Hlasování 20 – 0 – 0
———————————————————
– čl. XII – návrh na doplnění odst. 12. o úpravě začátku a konce internetové rezervace startovního pořadí.
Hlasování – 2 – 16 – 2
Odst. 12. nebude do pravidel doplňován a začátek a konec internetové rezervace startovního pořadí družstev nebude pravidly upravován.
———————————————————
– Schválení pravidel VCB jako celku
Hlasování 20 – 0 – 0
———————————————————
7) Volba soutěží zařazených do VCB 2016
– představení jednotlivých kandidátů
– kalendář soutěží VCB 2016
– Žernovník 22. 5. 2016, 11 hodin – 20 hlasů – soutěž zařazena do bodování VCB,
– Jabloňany 29. 5. 2016, 11 hodin – 19 hlasů – soutěž zařazena do bodování VCB,
– Bořitov 5. 6. 2016, 11 hodin – 19 hlasů – soutěž zařazena do bodování VCB,
– Senetářov 12. 6. 2016, 12 hodin – 20 hlasů – soutěž zařazena do bodování VCB ,
– Ostrov u Macochy 26. 6. 2016, 12 hodin – 19 hlasů – soutěž zařazena do bodování VCB,
– Obora 2. 7. 2016, pořadatelé projevili zájem o pořádání nebodované, tj. kandidátské soutěže,
– Sychotín 3. 7. 2016, 12 hodin – 17 hlasů – soutěž zařazena do bodování VCB,
– Žďár 10. 7. 2016, 12 hodin, začínají ženy -14 hlasů – soutěž není zařazena do bodování VCB,
– Pamětice 24. 7. 2016, 12 hodin -18 hlasů – soutěž zařazena do bodování VCB ,
– Černovice 31. 7. 2016, 12 hodin – 20 hlasů – soutěž zařazena do bodování VCB,
– Němčice 14. 8. 2016, 12 hodin – 20 hlasů – soutěž zařazena do bodování VCB,
– Rudice 21. 8. 2016, 12 hodin -15 hlasů – soutěž zařazena do bodování VCB ,
– Lysice 4. 9. 2016, nová trať na fotbalovém hřišti -15 hlasů – soutěž zařazena do bodování VCB ,
– Sudice 10. 9. 2016, 12 hodin – 18 hlasů – soutěž zařazena do bodování VCB.

8) Volba členů Rady VCB a Kontrolní komise VCB- představení jednotlivých kandidátů
– Rada VCB – Petr Kolínek (SDH Bořitov), Bronislava Zhořová (SDH Černovice), Martin Koutný
(SDH Míchov), Jan Slovák (SDH Němčice), Michal Konečný (SDH Pamětice), Tereza Tesařová
(SDH Šošůvka), Rostislav Dvořáček (SDH Žďár),
– Kontrolní a revizní komise – Miroslav Sokol (SDH Žernovník), Ondřej Špidlík (SDH Sudice),
Kateřina Skotáková (SK Petrovice)
9) Diskuse, závěr
Zapisovatel: Bronislava Zhořová