Pravidla Velké ceny Blanenska v požárním útoku pro rok 2019

Článek I

Účast na soutěžích a hodnocení

 1. Soutěží zařazených do Velké ceny Blanenska v požárním útoku (dále jen VCB) se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva, která se přihlásí do jednotlivých soutěží.
 2. Hodnocení VCB se provádí v kategoriích MUŽI, ŽENY a VETERÁNI. K soutěži smí v kategorii VETERÁNI nastoupit pouze takové družstvo, jehož členové dovrší v roce konání soutěže alespoň 35 let; je povoleno, aby za toto družstvo nastoupil jeden člen, který dovrší v roce konání soutěže minimálně 30 let. Družstvo v kategorii VETERÁNI smí být složené výhradně z mužů, výhradně z žen nebo libovolně smíšené z mužů a žen.
 3. Do hodnocení VCB budou zařazena všechna řádně přihlášená družstva, která současně uhradí startovné, bude-li pořadatelem soutěže vybíráno.
 4. Do hodnocení VCB jsou započítávána i „B“ družstva. První startující družstvo bude při svém pokusu označeno hlavním rozhodčím a nastoupí ke kontrole při pokusu druhého družstva. V případě odjezdu člena takto označeného družstva ze soutěže ještě před startem druhého družstva je tento člen povinen ohlásit svůj odjezd rozhodčímu na přejímce.
 5. Za družstvo může nastoupit nejvýše jeden člen jiného družstva, a to výhradně v dresu svého domovského družstva. Tato skutečnost musí být uvedena v přihlášce do soutěže a oznámena na poradě vedoucích družstev před soutěží nebo delegátovi Rady VCB neprodleně po příjezdu družstva na soutěž. Není dovoleno vzájemné zapůjčení závodníků ze dvou nekompletních družstev. V jedné soutěži smí každý člen soutěžního družstva startovat maximálně dvakrát. To neplatí, startuje-li tento člen současně v kategorii VETERÁNI, ve které smí startovat také maximálně dvakrát.
 6. Za družstvo veteránů může nastoupit nejvýše jeden člen jiného družstva veteránů, a to výhradně v dresu svého domovského družstva. Tato skutečnost musí být uvedena v přihlášce do soutěže a oznámena na poradě vedoucích družstev před soutěží nebo delegátovi Rady VCB neprodleně po příjezdu družstva na soutěž. Není dovoleno vzájemné zapůjčení závodníků ze dvou nekompletních družstev veteránů.
 7. V průběhu soutěže smí soutěžní družstvo měnit svoje startovní pořadí výhradně výměnou svého startovního pořadí s jiným soutěžním družstvem. V případě předchozí elektronické rezervace startovního pořadí smí soutěžní družstvo svoje startovní pořadí v den konání soutěže měnit rovněž výhradně výměnou s jiným soutěžním družstvem. Tuto skutečnost je soutěžní družstvo, které výměnu iniciovalo, současně povinno oznámit pořadateli soutěže. Případné výjimky z tohoto pravidla může v odůvodněných případech povolit hlavní rozhodčí.

 

 

Článek II

Provedení požárního útoku

 

 1. Dle platné Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy (dále jen SHS) a těchto Pravidel VCB.
 2. Terče nástřikové nebo sklopné, přes otvor o průměru 50 mm.
 3. Čas měřen elektronickou časomírou s přesností na 2 desetinná místa. Spuštění časomíry výstřelem ze startovací pistole.
 4. Vedoucí družstva má možnost si neprodleně po ukončení pokusu svého družstva ověřit dosažený čas a jeho zápis u časoměřičů.
 5. Startování:
  1. dle platné SHS,
  2. po ukončení přípravy (uplynutí času na přípravu nebo předaní družstva rozhodčím na podlážce startérovi) nemůžou soutěžící již opustit startovací prostor. Dojde-li k pádu vybavení po ukončení přípravy, nesmí se provádět oprava. V případě, že by hrozilo zničení stroje (pád nářadí na ovládání stroje), smí jeden člen družstva (případně vedoucí družstva v ženské kategorii) tomuto zničení zabránit. Oprava nářadí není možná ani v případě chybného startu a jeho opakování. Je-li v průběhu startování nutný zásah do časomíry (přebíjení pistole apod.) muže startér povolit členovi družstva, případně vedoucímu družstva (v ženské kategorii) dočasné vypnutí stroje.
 6. MUŽI 3B +2x2C, ŽENY a VETERÁNI 2B+2x2C.
 7. Spoje hadic a savic se nesmí dotýkat a mezi těmito spoji musí volně projít arch papíru.
 8. Při stříkání smí být proudnice (včetně spojky hadice) opřena o zem.
 9. Družstvo může požádat, aby mu v průběhu jeho pokusu nebyla doplňována voda. Dojde-li v takovém případě voda před ukončením daného pokusu nebo před uplynutím maximální doby, kterou má družstvo na provedení svého pokusu dle SHS, bude pokus hodnocen jako neplatný.

 

 

Článek III

Technické podmínky

 

 1. Dle platné SHS a těchto Pravidel VCB.
 2. Útočné vedení „C“ – plošná šířka min. 65 mm, délka min. 19 m.
 3. Dopravní vedení „B“ – plošná šířka min. 100 mm, délka min. 19 m.
 4. Sací koš 110 mm s funkční klapkou, ochranná mřížka s velikostí oka max. 10 x 10 mm.
 5. Rozdělovač s funkčními uzávěry.
 6. Požární stříkačka vycházející ze stroje schváleného typu bez viditelných úprav, se zpětnou klapkou a funkčními kulovými uzávěry na rozvaděči čerpadla. Stroj může být v chodu. Nejsou povoleny úchyty (např. pro zachycení savice). Povoluje se použití savicového nádstavce.
 7. Družstvo smí při provádění požárního útoku použít vlastní přetlakový ventil schváleného typu. Tato skutečnost musí být oznámena na poradě vedoucích družstev před soutěží.
 8. Proudnice C vlastní.
 9. Podložka pod savice se může používat pouze hladká a rovná (bez výřezů a úchytů).
 10. Před přípravou k soutěžnímu pokusu bude na vyhrazeném místě provedena přejímka soutěžního materiálu jednotlivých družstev. Jednotná měřidla pro měření šířky hadic a průměru proudnic dodá Rada VCB.
 11. Značky na dráze budou jednotné a zajistí je pořadatel před začátkem soutěže. Rozmístění značek je po 18 m pro mužskou kategorii a po 17,5 m pro ženskou a veteránskou kategorii. Pro proudaře budou umístěny dvě samostatné značky.
 12. Opasky nejsou při požárním útoku povinné.
 13. Podlážka musí být opatřena bočními stěnami po celém svém obvodu.
 14. Káď nesmí mít na žádné z obou náběhových stran madla ani úchyty.

 

 

Článek IV

Vedoucí družstva

 

 1. Práva a povinnosti vedoucího družstva dle platné SHS.
 2. U družstev žen může označený vedoucí družstva pomáhat při přípravě základny.
 3. Vedoucí družstva je povinen řádně vyplnit písemnou přihlášku do soutěže. Tato závazná přihláška tvoří přílohu č. 1 těchto pravidel. Přihláška musí obsahovat jména všech členů soutěžního družstva, jejich data narození, věk ke dni konání dané soutěže a vlastnoruční podpisy. V případě, že si družstvo půjčuje závodníka z jiného soutěžního družstva, bude navíc doplněno i jeho domovské družstvo. Odevzdáním přihlášky vedoucí družstva stvrzuje, že je družstvo seznámeno s platnou SHS a těmito Pravidly VCB, všichni jeho členové jsou zdravotně způsobilí k účasti na soutěži, splňují všechny podmínky účasti na soutěži stanovené SHS a těmito Pravidly VCB a soutěže se účastní na vlastní nebezpečí. Bez předložení řádně vyplněné přihlášky rozhodčímu při přejímce materiálu před přípravou k soutěžnímu pokusu nebude tomuto družstvu umožněn start v soutěži. Přihláška musí být rovněž opatřena datem, místem konání soutěže a jménem, příjmením, bydlištěm, telefonním kontaktem a podpisem vedoucího družstva.
 4. Za závodníka mladšího 18-ti let podepíše přihlášku dle odst. 3. tohoto článku jeho zákonný zástupce. Pokud souhlas zákonného zástupce s účastí této osoby na dané soutěži tvoří samostatný dokument, postačí na přihlášce podpis závodníka. Písemný souhlas zákonného zástupce s účastí osoby mladší 18-ti let na soutěži musí obsahovat jméno a příjmení závodníka, jeho datum narození a bydliště, jméno a příjmení jeho zákonného zástupce, datum narození, bydliště, telefonní kontakt a jeho vlastnoruční podpis a dále konkrétní data a místa konání jednotlivých soutěží, ke kterým je souhlas s účastí udělován. Souhlas je možné odevzdat samostatně na každou soutěž nebo jednorázově na začátku daného ročníku VCB. Evidenci těchto souhlasů vede Rada VCB. V případě nedoložení souhlasu zákonného zástupce s účastí osoby mladší 18-ti let na dané soutěži nebude závodník připuštěn ke startu. Vzor souhlasu zákonného zástupce s účastí osoby mladší 18-ti let na soutěži tvoří přílohu č. 2 těchto pravidel.

 

 

Článek V

Rozhodčí

 

 1. Rozhodčí pro soutěž zajišťuje pořadatel soutěže.
 2. Kvalifikace rozhodčích:
  1. hlavní rozhodčí, rozhodčí na podlážce – rozhodčí instruktor nebo rozhodčí
  2. ostatní rozhodčí – pomocný rozhodčí
  3. startér – rozhodčí instruktor nebo rozhodčí
  4. pomocný startér – pomocný rozhodčí
  5. rozhodčí na přejímce soutěžního materiálu – pomocný rozhodčí
 3. Minimální počet rozhodčích – 1 hlavní rozhodčí, 1 rozhodčí na podlážce, 4 pomocní rozhodčí, 1 startér, 1 pomocný startér.
 4. Funkci rozhodčího na podlážce smí vykonávat hlavní rozhodčí.
 5. Jména rozhodčích budou pořadatelem soutěže vyplněna do formuláře, který tvoří přílohu č. 3 těchto pravidel. Tento formulář bude před zahájením soutěže odevzdán delegátovi Rady VCB ke kontrole a evidenci.

 

 

Článek VI

Protesty

 

 1. Podávání protestů a odvolání dle platné SHS.
 2. V případě sporných otázek, které neupravuje platná SHS ani tato pravidla, se přivolává k řešení jako poradní orgán Rada VCB.
 3. Kauce za podání protestu činí 500,- Kč, kauce za podání odvolání se nestanovuje. V případě neuznání protestu nebo odvolání propadá uhrazená kauce ve prospěch VCB.

 

 

Článek VII

Rada VCB

 

 1. Je každoročně volena na výroční členské schůzi VCB.
 2. Činnost Rady VCB se řídí schválenými stanovami.
 3. Spravuje finanční prostředky VCB, které jsou po odečtení nákladů na provoz VCB každoročně při slavnostním vyhlášení výsledků daného ročníku VCB rozděleny do cen pro ohodnocená družstva.
 4. Má právo vyžadovat na pořadateli odstranění drobných nedostatků před zahájením soutěže.
 5. Všichni členové Rady VCB musí být proškoleni v pravidlech požárního sportu.
 6. Zajišťuje zveřejnění výsledků soutěží a průběžného pořadí VCB v regionálních médiích a na internetu.
 7. Deleguje na každý závod zařazený do VCB jednoho svého člena, který se zúčastní vyhlášení výsledků soutěže a provede s velitelem soutěže kontrolu účasti na tomto vyhlášení. Dále provede kontrolu seznamu rozhodčích dle čl. V. odst. 5. těchto pravidel a veškeré další administrativní úkony, které vyžadují Pravidla VCB.
 8. Zajistí označení pro rozhodčí a pro velitele soutěže a měřidla pro přejímku soutěžního materiálu jednotlivých družstev dle čl. III odst. 10. těchto pravidel.
 9. Přeměří před začátkem startu každé kategorie značky dle čl. III odst. 11. těchto pravidel.
 10. Shromažďuje přihlášky jednotlivých družstev do soutěží dle čl. IV odst. 3. těchto pravidel a vede evidenci souhlasů zákonných zástupců s účastí osob mladších 18-ti let na soutěžích dle čl. IV odst. 4. těchto pravidel.

 

 

Článek VIII

Termíny a místa konání soutěží

 

 1. Do hodnocení VCB bude v kategoriích MUŽI a ŽENY zařazeno celkem 12 soutěží. Do hodnocení VCB v kategorii VETERÁNI budou zařazeny soutěže v Žernovníku, Senetářově, Velkých Opatovicích, Paměticích, Sychotíně, Lysicích a Sudicích.
 2. Tyto soutěže budou vybrány hlasováním na výroční členské schůzi VCB.
 3. Soutěže se mohou konat pouze na území okresu Blansko (před změnou jeho hranic účinnou od 1. 1. 2007).
 4. Každý žadatel je povinen představit stručnou prezentací svoji soutěž na výroční členské schůzi VCB. V případě, že žadatel soutěž nepředstaví, nebude jeho kandidatura přijata.

 

 

Článek IX

Hlasovací právo

 

 1. Hlasovací právo pro volbu členů Rady VCB a pro hlasování o soutěžích zařazených do bodování VCB má každé družstvo, které může pořádat soutěž zařazenou do VCB dle čl. VIII odst. 3. těchto pravidel, které se zúčastnilo minimálně 9 soutěží zařazených do VCB v roce 2018. Splňuje-li více družstev („B“, ženy) z jednoho sboru tuto podmínku, mají tato družstva jen 1 společný hlas. Tato družstva mají povinnost navrhnout svého kandidáta do Rady VCB.
 2. Pro rok 2019 má hlasovací právo těchto 20 sborů: Bořitov, Brumov, Černá Hora, Černovice, Jabloňany, Kotvrdovice, Malá Lhota, Míchov, Němčice, Obora, Ostrov u Macochy, Pamětice, Rudice, Sebranice, Senetářov, SK Petrovice, Sudice, Sychotín, Žďár, Žernovník.

 

 

Článek X

Hodnocení jednotlivých soutěží

 

Umístění MUŽI ŽENY VETERÁNI
1. 25 15 5
2. 22 12 4
3. 20 10 3
4. 18 8 2
5. 17 7 1
6. 16 6 0
7. 15 5 0
8. 14 4 0
9. 13 3 0
10. 12 2 0
11. 11 1 0
12. 10 0 0
13. 9 0 0
14. 8 0 0
15. 7 0 0
16. 6 0 0
17. 5 0 0
18. 4 0 0
19. 3 0 0
20. 2 0 0
21. 1 0 0
22. 0 0 0

 

 1. O umístění rozhoduje dosažený čas.
 2. Při dosažení stejného času získají družstva stejný počet bodů. O konečném pořadí rozhoduje čas na druhém terči.
 3. Družstva na bodovaných místech jsou povinna zúčastnit se vyhlášení výsledků v minimálním počtu 4 členů jednotně oděných v domovských dresech nebo v jiném domovském stejnokroji, a to po celou dobu vyhlášení (pro lepší kontrolu účasti na nástupu vystoupí tito 4 členové při vyhlášení výsledků svého družstva před ostatní nastoupená družstva). V případě neomluvené neúčasti na vyhlášení výsledků nebo jeho opuštění v průběhu vyhlášení ztrácí družstvo získané body. Svoji případnou neúčast a důvod je družstvo povinno oznámit před tímto vyhlášením delegátovi Rady VCB. Kategorie VETERÁNI je z tohoto pravidla vyjmuta.
 4. Družstva s neplatným pokusem body nezískávají.

 

 

Článek XI

Celkové hodnocení VCB

 

 1. Do celkového hodnocení se započítávají výsledky daného družstva ze všech soutěží.
 2. Vítězí družstvo s nejvyšším počtem bodů.
 3. Při rovnosti bodů rozhoduje počet lepších umístění.
 4. Vítězná družstva obdrží putovní poháry, které jsou povinna vrátit v původním bezvadném stavu nejpozději v den slavnostního vyhlášení následujícího ročníku VCB Radě VCB, a to i v případě, že totéž družstvo zvítězí vícekrát v řadě po sobě.
 5. Družstva na 1. – 3. místě obdrží poháry za umístění.
 6. Mezi ohodnocená družstva budou rozděleny finanční prostředky VCB dle následujícího klíče:

 

Umístění Odměna muži (%) Odměna ženy (%)
1. místo 19 12
2. místo 15 9
3. místo 12 7
4. místo 9 5
5. místo 7 0
6. místo 5 0
7. místo 0 0

 

 

Článek XII

Povinnosti pořadatelů soutěží

 

 1. Složit před zahájením ročníku paušální poplatek 3 000,- Kč do pokladny VCB spravované Radou VCB.
 2. Přijmout do soutěže všechna řádně přihlášená družstva, která současně uhradí startovné, je-li pořadatelem vybíráno.
 3. Provést vyhlášení výsledků soutěže do 30 minut po skončení posledního požárního útoku.
 4. Neprodleně po skončení soutěže, nejpozději následující den, předat výsledkovou listinu Radě VCB v elektronické podobě v jednotném formátu (ke stažení na stránkách VCB vc-blanenska.com).
 5. Jmenovat osobu zodpovědnou za organizační průběh soutěže (velitel soutěže), která bude řešit sporné otázky s hlavním rozhodčím a Radou VCB. Tato osoba bude viditelně označena.
 6. Vytyčit 2 úseky pro měření délky hadic (19 m) a prostor pro přejímku materiálu.
 7. Opatřit dráhu značkami dle čl. III odst. 11. těchto pravidel. Značky musí být umístěny viditelně, nesmí bránit v pokusu soutěžícím družstvům a ohrožovat bezpečnost.
 8. Zajistit trať proti vstupu diváků v průběhu plnění požárních útoků.
 9. Podřídit se požadavkům, které plynou ze smluv podepsaných mezi VCB a sponzory. K tomu se zaváže podepsáním smlouvy s VCB. Ve smlouvě jsou zahrnuty i sankce za nedodržení podmínek. V případě, že pořadatel nepodepíše smlouvu s VCB, nebude jeho soutěž zařazena do bodování VCB a automaticky jej nahrazuje kandidátská soutěž s nejvyšším počtem hlasů.
 10. Pojistit svoji soutěž proti zranění nebo smrti třetích osob a proti škodám způsobeným třetím osobám, tj. všem osobám, které v daný okamžik nesoutěží na dráze. Na požádání členů Rady VCB musí předložit doklad o tomto pojištění.
 11. Na všechny tiskoviny související se soutěží uvádět loga sponzorů VCB.
 12. Zajistit pořízení audiovizuálního záznamu soutěže, který bude následně poskytnut Radě VCB k dalšímu využití pro potřeby VCB.

 

Příloha č. 1 – PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE ZAŘAZENÉ DO BODOVÁNÍ VCB 2019

 

Příloha č. 2 – VZOR SOUHLASU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE S ÚČASTÍ OSOBY MLADŠÍ 18-TI LET NA SOUTĚŽÍCH V POŽÁRNÍM ÚTOKU

 

Příloha č. 3 – SEZNAM ROZHODČÍCH NA SOUTĚŽI – KONTROLNÍ FORMULÁŘ

 

 

přihláška do soutěže v poŽÁRNÍM ÚTOKU

 

 

 

Sbor dobrovolných hasičů/sportovní družstvo …………………………………… přihlašuje soutěžní družstvo MUŽŮ/ŽEN/VETERÁNŮ (nehodící se škrtněte)

 

do soutěže v požárním útoku konané dne …………………………………..  v ………………………………………………………………..

 

 

Jmenný seznam startujících členů družstva:

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ VĚK KE DNI

KONÁNÍ SOUTĚŽE

VLASTNORUČNÍ PODPIS

(ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE)

ZAPŮJČEN OD:

(jen u půjčených soutěžících)

 

 1. Výše uvedení soutěžící prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem platné Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy, ve znění pozdějších dodatků, a platných Pravidel Velké ceny Blanenska v požárním útoku, jsou zdravotně způsobilí k účasti na soutěži a splňují všechny podmínky stanovené shora uvedenými pravidly.
 2. Výše uvedení soutěžící prohlašují, že se soutěže účastní s vlastním materiálem a na vlastní nebezpečí.
 3. Bez řádně a čitelně vyplněné a odevzdané přihlášky nebude družstvo připuštěno k soutěži.
 4. Za závodníka mladšího 18-ti let podepíše tuto přihlášku jeho zákonný zástupce (uvede i své jméno a příjmení). Pokud souhlas s účastí závodníka na dané soutěži tvoří samostatný dokument, postačí na této přihlášce podpis závodníka

 

Vedoucí družstva:

Jméno a příjmení:

 

Trvalé bydliště:
Telefonní kontakt:

 

Podpis:

Podpisem tohoto dokumentu je udělován souhlas se shromažďováním a případným zpracováním v něm uvedených osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti                          se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a prováděcích zákonů ČR. Shromažďovatel a zpracovatel osobních údajů: Velká cena Blanenska v požárním útoku, z. s., IČO 26 62 59 97.

 

Souhlas zákonného zástupce závodníka mladšího 18-ti let s účastí na soutěžích v požárním útoku

 

Údaje nezletilého závodníka

Jméno a příjmení:  
Adresa trvalého pobytu:
Datum narození:  

 

 

Údaje zákonného zástupce

Jméno a příjmení:  
Adresa trvalého pobytu:
Datum narození:  
Kontakt (tel.)  

 

 

Termíny a místa konání soutěží VCB 2019, pro které je souhlas udělován

(pokud souhlas neplatí pro některou/é z uvedených soutěží, zřetelně ji/je přeškrtněte)

 

19. 5. 2019 Žernovník 28. 7. 2019 Černovice
26. 5. 2019 Senetářov 11. 8. 2019 Němčice
2. 6. 2019 Ostrov u Macochy 18. 8. 2019 Rudice
6. 7. 2019 Žďár 25. 8. 2019 Sychotín
14. 7. 2019 Velké Opatovice 1. 9. 2019 Lysice
21. 7. 2019 Pamětice 7. 9. 2019 Sudice

 

Svým podpisem potvrzuji, že jsem zákonným zástupcem výše jmenované nezletilé osoby a souhlasím bez výhrad, aby se tato osoba (dále jen závodník) účastnila závodů Velké ceny Blanenska v požárním útoku, a to v termínech a na místech uvedených v tomto dokumentu. Soutěží se závodník účastní na vlastní nebezpečí, je zdravotně a tělesně způsobilý k účasti na soutěži. Nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech závodníka v souvislosti s jeho účastí na soutěži. Prohlašuji, že veškeré údaje v souhlasu zákonného zástupce jsou pravdivé.

 

 

V ……………………………………. dne …………………….

 

 

podpis zákonného zástupce ………………………………..

 

 

Podpisem tohoto dokumentu je rovněž udělován souhlas se shromažďováním a případným zpracováním v něm uvedených osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a prováděcích zákonů ČR.

Shromažďovatel a zpracovatel osobních údajů: Velká cena Blanenska v požárním útoku, z. s., IČO 26 62 59 97.

 

Seznam rozhodčích na soutěži – kontrolní formulář

Místo konání soutěže:   _____________________________________________

Pořadatel:                         _____________________________________________

Datum konání soutěže: _____________________________________________

 

Delegát Rady VCB:          _____________________________________________

Velitel soutěže:                _____________________________________________

 

Rozhodčí

Hlavní rozhodčí:              _____________________________________________

Rozhodčí na podlážce:   _____________________________________________ (může vykonávat hlavní rozhodčí)

Startér:                               _____________________________________________

Pomocný startér:            _____________________________________________

Rozhodčí na terčích:       _____________________________________________

_____________________________________________

Rozhodčí na koši:            _____________________________________________

Rozhodčí na přejímce:   _____________________________________________

 

Kontrola dráhy (délky, značky, káď, základna, úsek pro měření hadic):

 • pro mužskou kategorii _______________
 • pro ženskou/veteránskou kategorii ________________