Zápis z výročního zasedání Členské schůze VCB konaného dne 11. 6. 2021

Zápis z výročního zasedání Členské schůze VCB konaného dne 11. 6. 2021 od 17:30 hodin na výletišti KD v Černovicích

Přítomni:
– Rada VCB
– Koutný, Konečný, Dočekalová (Zhořová), Sedlák, Šebela, Páral
– Vymazal omluven
– Revizor účtů VCB – Libuše Sychrová
– zástupci sborů s hlasovacím právem pro rok 2021 – Bořitov, Brumov, Černá Hora, Černovice, Jabloňany, Kotvrdovice, Malá Lhota, Míchov, Němčice, Ostrov u Macochy, Pamětice, Sebranice, Senetářov, SK Petrovice, Sudice, Sychotín, Vážany, Žďár, Žernovník
– omluveni: Obora

Program:
1) Zahájení, prezentace přítomných, volba skrutátora, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
– skrutátor David Sedlák (SDH Sychotín) – hlasování 18 (pro) – 0 (proti) – 1 (zdržel se),
– zapisovatel Bronislava Dočekalová (SDH Černovice) – hlasování 18 – 0 – 1,
– ověřovatelé Sabina Slováková (SDH Němčice) a Josef Zachoval (SDH Jabloňany) – hlasování 17 – 0 – 2.
2) Schválení Programu výroční Členské schůze VCB – hlasování 19 – 0 – 0
3) Zpráva předsedy VCB o činnosti VCB v roce 2020
4) Zpráva pokladníka VCB
– stav pokladny k 1. 1. 2020 – 2 021,- Kč,
– stav pokladny k 31. 12. 2020 – 301,- Kč.
– celkové příjmy za rok 2020 – 0,- Kč,
– celkové výdaje za rok 2020 – 1720,- Kč.
5) Zpráva revizora účtů VCB
6) VCB v roce 2021
– seznámení účastníků s aktuálními opatřeními proti šíření nemoci Covid-19 a s podmínkami pořádání venkovních sportovních akcí,
– diskuse.
7) Vyjádření jednotlivých sborů k pořádání jejich soutěží
– Žernovník – o pořádání soutěže mají zájem, a to v termínu 19. 9. 2021,
– Senetářov – soutěž v letošním roce pořádat nebudou,
– Bořitov – o pořádání soutěže mají zájem, a to v termínu 25. 9. 2021,
– Jabloňany – soutěž v letošním roce pořádat nebudou,
– Ostrov u Macochy – o pořádání soutěže mají zájem, a to v termínu 7. 8. 2021,
– Žďár – soutěž v letošním roce pořádat nebudou,
– Velké Opatovice – soutěž v letošním roce pořádat nebudou,
– Pamětice – o pořádání soutěže mají zájem, a to v termínu 18. 7. 2021,
– Černovice – o pořádání soutěže mají zájem, a to v termínu 25. 7. 2021,
– Němčice – o pořádání soutěže mají zájem, a to v termínu 8. 8. 2021,
– Rudice – o pořádání soutěže mají zájem, a to v termínu 15. 8. 2021,
– Sychotín – o pořádání soutěže mají zájem, a to v termínu 22. 8. 2021,
– Lysice – o pořádání soutěže mají zájem, a to v termínu 4. 9. 2021,
– Sudice – o pořádání soutěže mají zájem, a to v termínu 11. 9. 2021,
– diskuse,
– letošní ročník VCB se rozjede, 1. kolo bude v Paměticích 18. 7. 2021.
8) Počet soutěží zařazených do VCB v roce 2021
– návrh 10 soutěží, tj. zařazení každého uchazeče –hlasování 19 – 0 – 0.
9) Zařazení kategorií VETERÁNI a DOROST do VCB
– diskuse, hlasování 19 – 0 – 0
– průzkum zájmu o zařazení těchto kategorií u pořadatelů jednotlivých soutěží – většina vyjádřila vůli zařadit obě tyto kategorie do svých soutěží,
– diskuse o způsobu určení vítěze – dva návrhy:
– I. – určit 5 soutěží, do kterých bude zařazena kategorie VETERÁNI a 5 soutěží, do kterých bude zařazena kategorie DOROST, zvítězil by tým s nejvyšším počtem bodů – hlasování 1 pro,
– II. – počítat těmto týmům v těchto kategoriích do celkových výsledků 5 nejlepších časů ze všech odjetých soutěží – hlasování 18 pro,
– při shodě bodů bude rozhodovat počet lepších umístění, v případě shody i v tomto kriteriu bude rozhodovat nejlepší dosažený čas.
———————————————————
Jednání členské schůze opustil zástupce SDH Sudice.
———————————————————
10) Úprava a schválení pravidel VCB na rok 2021
– zařazení kategorie DOROST do pravidel VCB
Hlasování 18 – 0 – 0
———————————————————
– čl. I doplnění odstavce 2. – Hodnocení VCB se provádí v kategoriích MUŽI, ŽENY a VETERÁNI a DOROST. K soutěži smí v kategorii VETERÁNI nastoupit pouze takové družstvo, jehož členové dovrší v roce konání soutěže alespoň 35 let; je povoleno, aby za toto družstvo nastoupil jeden člen, který dovrší v roce konání soutěže minimálně 30 let. Družstvo v kategorii VETERÁNI smí být složené výhradně z mužů, výhradně z žen nebo libovolně smíšené z mužů a žen. K soutěží smí v kategorii DOROST nastoupit pouze takové družstvo, jehož členové dovrší v roce konání soutěže alespoň 13 let, maximálně však 18 let. Je povoleno, aby za družstvo nastoupil jeden člen starší 18ti let. Tento člen musí nastoupit pouze na některém z postů koš, narážka, stroj. Družstvo v kategorii DOROST smí být složené výhradně z dorostenců, výhradně z dorostenek nebo libovolně smíšené z dorostenců a dorostenek.
Hlasování 18 – 0 – 0
———————————————————
– čl. II odst. 1. – návrh na doplnění:
Dle platné Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy (dále jen SHS) a těchto Pravidel VCB, a to s přednostním užitím Pravidel VCB.
Hlasování 18 – 0 – 0
———————————————————
– čl. III doplnění odst. 15:
Družstva v kategorii dorostu musí použít přetlakový ventil nastavený na tlak 1.2MPa.
Hlasování 18 – 0 – 0
———————————————————
– čl. VIII odst. 2. – úprava znění:
Do hodnocení VCB bude v roce 2021 v kategoriích MUŽI a ŽENY zařazeno celkem 10 soutěží.
Hlasování 18 – 0 – 0
———————————————————
– čl. X odst. 1. – doplnění kategorie DOROST do bodovací tabulky pro kategorii VETERÁNI
Hlasování 18 – 0 – 0
———————————————————
– čl. XI doplnění odstavce za odst. 2.:
Družstvům v kategoriích VETERÁNI a DOROST bude započítáváno 5 nejlepších výsledků z odjetých soutěží.
Hlasování 18 – 0 – 0
———————————————————
– čl. XI odst. 4. – návrh na doplnění:
Při rovnosti bodů rozhoduje počet lepších umístění. V kategoriích VETERÁNI a DOROST při rovnosti bodů i počtu lepších umístění rozhoduje nejlepší čas dosažený na některé z odjetých soutěží.
Hlasování 18 – 0 – 0
———————————————————
– čl. XI odst. 7. – návrh na doplnění:
Mezi ohodnocená družstva z kategorií MUŽI a ŽENY budou rozděleny finanční prostředky VCB dle následujícího klíče.
Hlasování 18 – 0 – 0
———————————————————
– čl. XII doplnění odst. 13.:
Zajistit přetlakový ventil pro kategorii DOROST nastavený na tlak 1.2MPa. Tento přetlakový ventil musí být před začátkem kategorie DOROST zaaretován.
Hlasování 18 – 0 – 0
———————————————————
– úprava Přihlášky do soutěže v požárním útoku a Souhlasu zákonného zástupce závodníka mladšího 18-ti let s účastí na soutěžích v požárním útoku v souvislosti se zavedením kategorie DOROST a v souvislosti s opatřeními proti šíření nemoci Covid-19.
Hlasování 18 – 0 – 0
———————————————————
– schválení pravidel VCB jako celku.
Hlasování 18 – 0 – 0
———————————————————
11) Volba členů Rady VCB a Revizora účtů VCB
– představení jednotlivých kandidátů a volba:
– Filip Páral, SDH Bořitov, 12 hlasů – člen Rady VCB,
– Jakub Kučera, SDH Brumov, 4 hlasy,
– Libuše Sychrová, SDH Černá Hora, 10 hlasů – Revizor účtů VCB,
– Hana Kšicová, SDH Černovice, 15 hlasů – člen Rady VCB,
– Josef Zachoval, SDH Jabloňany, 0 hlasů,
– Jaroslav Kunc, SDH Kotvrdovice, 0 hlasů,
– Eva Škrabalová, SDH Malá Lhota, 7 hlasů,
– Martin Koutný, SDH Míchov, 18 hlasů – člen Rady VCB,
– Sabina Slováková, SDH Němčice, 11 hlasů – člen Rady VCB,
– Jiří Vymazal, SDH Ostrov u Macochy, 15 hlasů – člen Rady VCB,
– Michal Konečný, SDH Pamětice, 12 hlasů – člen Rady VCB,
– Radek Man, SDH Sebranice, 0 hlasů,
– Luboš Šebela, SDH Senetářov, 2 hlasy,
– Jiří Špidlík, SDH Sudice, 1 hlas,
– David Sedlák, SDH Sychotín, 17 hlasů – člen Rady VCB,
– Milan Veselý, SDH Vážany, 0 hlasů,
– Vojtěch Hruška, SDH Žďár, 1 hlas,
– Miroslav Sokol, SDH Žernovník, 1 hlas,
– Martin Hlaváček, SK Petrovice, 0 hlasů.
12) Diskuse, závěr.

Zápis vyhotoven dne 14. 6. 2021

Zapisovatel: Bronislava Dočekalová

Ověřovatelé zápisu: Sabina Slováková

Josef Zachoval