Zápis z výroční Členské schůze VCB konané 3. 3. 2017

Zápis z výroční Členské schůze VCB konané 3. 3. 2017 od 17:30 hodin

v salonku KD v Černovicích

 

Přítomno:

  • Rada VCB
  • Koutný, Konečný, Dvořáček, Zhořová, Slovák
  • omluveni Kolínek, Tesařová
  • zástupci sborů s hlasovacím právem pro rok 2017 – Černá Hora, Černovice, Jabloňany, Lysice, Malá Lhota, Míchov, Němčice, Obora, Ostrov u Macochy, Pamětice, SK Petrovice, Rudice, Senetářov, Sudice, Sychotín, Žďár, Žernovník
  • omluveni: Bořitov, Sebranice, Okrouhlá, Vážany, Šošůvka, Těchov

 

Program:

1) Zahájení, prezentace přítomných

2) Schválení Programu výroční Členské schůze VCB – hlasování 17 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel se)

3) Zpráva předsedy VCB o činnosti VCB v roce 2016

4) Zpráva pokladníka VCB

– stav pokladny k 1. 1. 2016 – 2 189,- Kč,

– stav pokladny k 31. 12. 2016 – 1 667,- Kč,

– příjmy v roce 2016 – 105 970,- Kč,

– výdaje v roce 2016 – 106 492,- Kč

5)  Úprava a schválení pravidel VCB na rok 2017

– čl. I odst. 4. – doplnění textu (červeně):

Do hodnocení VCB jsou započítávána i „B“ družstva. První startující družstvo bude při svém pokusu označeno hlavním rozhodčím a nastoupí ke kontrole při pokusu druhého družstva. V případě odjezdu člena takto označeného družstva ze soutěže ještě před startem druhého družstva je tento člen povinen ohlásit svůj odjezd rozhodčímu na přejímce.

                                Hlasování 17 – 0 – 0

———————————————————

– čl. I odst. 6. – změna textu (červeně):

V průběhu soutěže smí soutěžní družstvo měnit svoje startovní pořadí výhradně výměnou svého startovního pořadí s jiným soutěžním družstvem. Tuto skutečnost je soutěžní družstvo, které výměnu iniciovalo, současně povinno oznámit pořadateli soutěže. Případné výjimky z tohoto pravidla může v odůvodněných případech povolit hlavní rozhodčí.

Hlasování 17 – 0 – 0

———————————————————

– čl. III – doplnění odst. 11. (červeně):

Značky na dráze budou jednotné a zajistí je pořadatel před začátkem soutěže. Rozmístění značek je po 18 m pro mužskou kategorii a po 17,5 m pro ženskou kategorii. Pro proudaře budou umístěny dvě samostatné značky.

                                                                         Hlasování 15 – 0 – 2

———————————————————

– čl. III – doplnění odst. 13. (červeně):

Káď nesmí mít na žádné z obou náběhových stran madla ani úchyty.      

                                                                                                 Hlasování 12 – 2 – 3

———————————————————

– čl. VI odst. 1. – doplnění text (červeně):

Podávání protestů a odvolání dle platné SHS.

Hlasování 17 – 0 – 0

———————————————————

– čl. VI odst. 2. – celý odstavec odstraněn pro duplicitu.

Hlasování 17 – 0 – 0

———————————————————

– čl. VI odst. 4. – doplnění textu (červeně):

Kauce za podání protestu činí 500,- Kč, kauce za podání odvolání se nestanovuje. V případě neuznání protestu nebo odvolání propadá uhrazená kauce ve prospěch VCB.

Hlasování 9 –1 – 7

———————————————————

– čl. VII odst. 10. – změna textu (červeně):

Přeměří před začátkem soutěže startu každé kategorie značky dle čl. III odst. 11. těchto pravidel.

Hlasování 17 – 0 – 0

———————————————————

– čl. IX odst. 2. – úprava družstev s hlasovacím právem (červeně):

Pro rok 2017 má hlasovací právo těchto 23 sborů: Bořitov, Brťov-Jeneč, Černá Hora, Černovice, Jabloňany, Lysice, Malá Lhota, Míchov, Němčice, Obora, Okrouhlá, Ostrov u Macochy, Pamětice, Rudice, Sebranice, Senetářov, SK Petrovice, Sudice, Sychotín, Šošůvka, Těchov, Vážany, Žďár, Žernovník.

Hlasování 17 – 0 – 0

———————————————————

– čl. X odst. 1. – úprava bodování mužské tabulky (červeně):

 

Umístění MUŽI ŽENY
1. 25 15
2. 22 12
3. 20 10
4. 18 8
5. 17 7
6. 16 6
7. 15 5
8. 14 4
9. 13 3
10. 12 2
11. 11 1
12. 10 0
13. 9 0
14. 8 0
15. 7 0
16. 6 0
17. 5 0
18. 4 0
19. 3 0
20. 2 0
21. 1 0

Hlasování 15 – 0 – 2

———————————————————

– čl. X odst. 4. – změna textu (červeně):

Družstva na bodovaných místech jsou povinna zúčastnit se vyhlášení výsledků v minimálním počtu 4 členů jednotně oděných v domovských dresech nebo v jiném domovském stejnokroji, a to po celou dobu vyhlášení (pro lepší kontrolu účasti na nástupu vystoupí tito 4 členové při vyhlášení výsledků svého družstva před ostatní nastoupená družstva). V případě bezdůvodné neomluvené neúčasti na vyhlášení výsledků nebo jeho opuštění v průběhu vyhlášení ztrácí družstvo získané body. Svoji případnou neúčast a důvod je družstvo povinno oznámit před tímto vyhlášením delegátovi Rady VCB.

Hlasování 17 – 0 – 0

———————————————————

– čl. X – doplnění odst. 5. (červeně):

Družstva s neplatným pokusem body nezískávají.

Hlasování 16 – 1 – 0

 

———————————————————

– čl. XI odst. 6. – změna tabulky pro rozdělení finančních prostředků VCB (červeně):

 

Umístění Odměna muži (%) Odměna ženy (%)
1. místo 19 12
2. místo 15 9
3. místo 12 7
4. místo 9 5
5. místo 7 0
6. místo 5 0
7. místo 4 0
8. místo 3 0
9. místo 2 0
10. místo 1 0

 

Hlasování 15 – 0 – 2

———————————————————

– čl. XII – doplnění odst. 12 (červeně):

Zajistit pořízení audiovizuálního záznamu soutěže, který bude následně poskytnut Radě VCB k dalšímu využití pro potřeby VCB.

Hlasování 10 – 1 – 6

———————————————————

– Schválení pravidel VCB jako celku

Hlasování 17 – 0 – 0

———————————————————

 

7) Volba soutěží zařazených do VCB 2017

– představení jednotlivých kandidátů

– kalendář soutěží VCB 2017

– Žernovník 21. 5. 2017, 11 hodin – 16 hlasů – soutěž zařazena do bodování VCB,

– Jabloňany 28. 5. 2017, 11 hodin – 16 hlasů – soutěž zařazena do bodování VCB,

– Bořitov 4. 6. 2017, 11 hodin – 12 hlasů – soutěž zařazena do bodování VCB,

– Senetářov 11. 6. 2017, 12 hodin – 15 hlasů – soutěž zařazena do bodování VCB ,

– Ostrov u Macochy 2. 7. 2017, 12 hodin – 13 hlasů – soutěž zařazena do bodování VCB,

– Žďár 9. 7. 2017, 12 hodin, nově na trávě -15 hlasů – soutěž zařazena do bodování VCB,

– Pamětice 16. 7. 2017, 12 hodin -16 hlasů – soutěž zařazena do bodování VCB ,

– Černovice 30. 7. 2017, 12 hodin – 17 hlasů – soutěž zařazena do bodování VCB,

– Obora 5. 8. 2017, 11 hodin, pořadatelé projevili zájem o pořádání nebodované, tj. kandidátské soutěže,

 

– Němčice 13. 8. 2017, 12 hodin – 16 hlasů – soutěž zařazena do bodování VCB,

– Rudice 20. 8. 2017, 12 hodin -12 hlasů – soutěž zařazena do bodování VCB ,

– Sychotín 27. 8. 2017, 11 hodin – 16 hlasů – soutěž zařazena do bodování VCB,

– Lysice 3. 9. 2017, 12 hodin -15 hlasů – soutěž zařazena do bodování VCB ,

– Sudice 16. 9. 2017, 12 hodin – 10 hlasů – soutěž není zařazena do bodování VCB.

8) Volba členů Rady VCB a Kontrolní komise VCB

– představení jednotlivých kandidátů:

– Petr Kolínek, SDH Bořitov – 14 hlasů – je členem Rady VCB,

Michal Bílek, SDH Černá Hora – 11 hlasů – je členem Rady VCB,

– Bronislava Zhořová, SDH Černovice – 17 hlasů – je členem Rady VCB,

– Josef Zachoval, SDH Jabloňany – 0 hlasů – není členem Rady VCB,

– Jakub Mazal, SDH Lysice – 0 hlasů – není členem Rady VCB,

– Eva Kotolánová, SDH Malá Lhota – 0 hlasů – není členem Rady VCB,

– Martin Koutný, SDH Míchov – 17 hlasů – je členem Rady VCB,

Jan Slovák, SDH Němčice – 0 hlasů – není členem Rady VCB,

– Jakub Alexa, SDH Obora – 0 hlasů – není členem Rady VCB,

Luboš Šebela, SDH Senetářov – 6 hlasů – je členem Kontrolní komise VCB,

– Ondřej Špidlík, SDH Sudice – 3 hlasy – je členem Kontrolní komise VCB,

– Libor Sedlák, SDH Sychotín – 0 hlasů – není členem Rady VCB,

– Jiří Vymazal, SDH Ostrov u Macochy – 9 hlasů – je členem Rady VCB,

– Michal Konečný, SDH Pamětice – 15 hlasů – je členem Rady VCB,

– Tereza Vintrová, SDH Petrovice – 0 hlasů – není členem Rady VCB,

– Kamil Zouhar, SDH Rudice – 0 hlasů – není členem Rady VCB,

– Rostislav Dvořáček, SDH Žďár – 17 hlasů – je členem Rady VCB,

– Miroslav Sokol, SDH Žernovník – 5 hlasů – je členem Kontrolní komise VCB.

– Rada VCB – Petr Kolínek, Michal Bílek, Bronislava Zhořová, Martin Koutný, Jiří Vymazal, Michal Konečný, Rostislav Dvořáček,

– Kontrolní a revizní komise – Miroslav Sokol, Ondřej Špidlík, Luboš Šebela.

9)  Návrh triček – 15 let VCB

– návrhy a další informace budou zveřejněny na internetových stránkách VCB

10) Diskuse, závěr

Zapisovatel: Bronislava Zhořová

 

Odkaz na zápis:

Zápis z výroční Členské schůze VCB konané 3. 3. 2017 od 17:30 hodin v salonku KD v Černovicích